ЦСКА

Документы

ПОЛОЖЕННЯ
ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
«ЦСКА УКРАЇНИ»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадське об’єднання «ЦСКА України» (далі за текстом – Організація ) є добровільною громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів членів Організації для досягнення мети і виконання завдань, передбачених цим Положенням.

1.2. Повна назва Організації українською мовою –  Громадське  об’єднання «ЦСКА України», скорочена назва українською мовою –  ГО «ЦСКА України».

1.3. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, законами України «Про об'єднання громадян», іншими актами чинного законодавства України та цим Положенням.

1.4. Організація створюється та діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

1.5. Діяльність Організації поширюється на територію міста Києва

1.6. Організація  може мати поштову адресу, що не збігається з реєстраційною.

 

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГО «ЦСКА України»

2.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних спортивних, національно-культурних та інших інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями Організації є:

2.2.1. Популяризація спортивного клубу ЦСКА (м.Київ) через розповсюдження інформації, що відповідає меті Організації, в тому числі за допомогою проведення масових спортивних та громадських заходів; висвітлення діяльності Організації в засобах масової інформації.

2.2.2. Залучення до співпраці вболівальників, спонсорів, меценатів, інших організацій у прагненні відновлення існування спортивного клубу ЦСКА (м.Київ), його участі в професійних спортивних змаганнях.

2.2.3. Надання інформаційної підтримки, консультаційної та організаційної допомоги спонсорам, меценатам, іншими державним, громадським і спортивним організаціям України, які прагнуть участі у відновленні професійного спортивного клубу ЦСКА (м.Київ).

2.3. Напрямами діяльності Організації є:

2.3.1. Організація та проведення конференцій, тематичних; круглих столів, інших заходів.

2.3.2. Участь у підготовці та розповсюдженні аналітичних, просвітницьких, інформаційних матеріалів, експертних висновків.

2.3.3. Організація та проведення зустрічей зі спортивними меценатами, представниками спортивних організацій, політичними діячами, відомими підприємцями.

2.3.4. Участь у підготовці та поширенні серед широких кіл громадськості агітаційних матеріалів.

2.3.5. Участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, які не суперечать законам України.

2.4. Для досягнення мети та виконання покладених завдань Організація має право у встановленому законодавством порядку:

2.4.1. Представляти і захищати інтереси Організації та її членів в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування, недержавних інституціях.

2.4.2. Налагоджувати та здійснювати співпрацю з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, а також органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Брати участь та сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих програм.

2.4.3. Реалізувати власні програми та проекти, які стосуються діяльності Організації, брати участь у програмах і проектах, в тому числі спільних з вітчизняними та зарубіжними організаціями.

2.4.4. Одержувати від органів державної влади та управління, місцевого самоврядування інформацію для реалізації мети та завдань Організації.

2.4.5. Співпрацювати з державними органами та громадськими об'єднаннями, вступати до спілок громадських організацій.

2.4.6. Виявити законодавчі ініціативи та вносити пропозиції органам влади i управління.

2.4.7. Здійснювати в інтересах Організації іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України та цілям Організації.

 

III. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГО «ЦСКА України»

3.1. Організація має власну назву та символіку, легалізується у встановленому законодавством України порядку та вноситься до Облікового реєстру громадських організацій.

3.2. З моменту державної легалізації Організація має виключне право на використання своєї назви.

3.3. Організація має бланки зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Загальними зборами Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

3.2. Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку та не здійснює комерційної діяльності.

3.3. Організація є учасником цивільно-правових відносин відповідно до цивільного законодавства України та здійснює свою діяльність у порядку та межах, встановленому чинним законодавством.

 

IV. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ У ГО «ЦСКА України» ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ

4.1. Членами Організації на засадах рівноправності можуть бути громадяни України віком від 14 років, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, визнають Положення, завдання та напрями діяльності Організації .

4.2. Прийняття в Організацію здійснюється за рішенням правління згідно з письмовою заявою.

4.3. Членство припиняється у разі добровільного виходу або виключення. Вихід з Організації здійснюється поданням письмового звернення члена за рішенням правління. У разі порушення норм Положення, вчинення дій, що завдають шкоди Організації, члени можуть бути виключені з Організації за рішенням її правління.

 

V. ЧЛЕНСТВО У ГО «ЦСКА України». ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

5.1. В Організації встановлюється індивідуальне та колективне членство. Членство в Організації є добровільним. Колективними членами Організації можуть також бути інші громадські організації та трудові колективи підприємств, установ, організацій м.Києва, які визнають Положення про Організацію, беруть участь у спільних заходах з Організацією.

5.2. В Організації встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами Організації можуть бути особи, які зробили вагомий внесок у розвиток Організації та є відомими в різних галузях господарства та політики.

5.3. Члени Організації мають право:

5.3.1. Брати участь у заходах, які проводяться Організацією.

5.3.2. Обирати та бути обраними до органів управління Організації.

5.3.3. Вносити пропозиції та зауваження до органів управління щодо діяльності Організації.

5.3.4. На захист своїх законних інтересів Організації.

5.3.5. Отримувати інформацію про діяльність Організації та її органів управління в установленому порядку.

5.3.6. Відстоювати права та інтереси Організації.

5.4. Члени Організації зобов'язані:

5.4.1. Дотримуватися вимог Положення про Організації, виконувати рішення органів управління Організації, у межах їх компетенції.

5.4.2. Брати активну участь у роботі Організації та не перешкоджати її діяльності, дбати про імідж Організації.

 

VI. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГО «ЦСКА України» ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

6.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори її членів, до складу яких включаються всі дійсні члени Організації. До компетенції Загальних зборів належать:

6.1.1. Ухвалення рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Організації.

6.1.2. Затвердження, внесення змін і доповнень до Положення про Організацію.

6.1.3. Обрання правління Організації та ревізійної комісії.

6.1.4. Затвердження програм та визначення основних напрямів діяльності Організації.

6.1.5. Заслуховування та затвердження звітів виконавчого та контролюючого органів Організації.

6.2. Загальні збори є правомірними за умови присутності більше половини членів Організації. Рішення загальних зборів ухвалюються простою більшістю голосів.

6.3. Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік за рішенням Правління Організації. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу не менше 1/3 складу членів Організації, 2/3 складу правління, голови правління, ревізійної комісії.

6.4. Правління є постійним керівним органом Організації, який обирається Загальними зборами кількістю та на строк, визначений ними, і здійснює такі повноваження:

6.4.1. Визначення стратегічних напрямів та перспектив діяльності Організації.

6.4.2. Виконання рішень загальних зборів та здійснення окремих повноважень у період між його засіданнями.

6.4.3. Управління поточною діяльністю Організації.

6.4.4. Затвердження символіки Організації.

6.4.5. Затвердження звітів голови правління, заступників голови правління Організації.

6.4.6. Затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів.

6.4.7. Затвердження за поданням голови правління Організації з числа її членів або сторонніх осіб заступників голови правління Організації.

6.4.8. Ухвалення рішення про вихід та виключення членів Організації.

6.5. Голова правління Організації обирається строком на 1 рік. Перше обрання Голови правління здійснюється Загальними зборами Організації, усі наступні — Правлінням Організації. Голова правління здійснює:

6.5.1. Представництво Організації у будь-яких установах, підприємствах та організаціях.

6.5.2. Підписання Положення про Організацію, інших внутрішніх документів за погодженням з правлінням.

6.5.3. Подання на затвердження правлінням Організації кандидатур заступників голови правління, розподілу функціональних обов'язків між ними.

6.6. Заступники голови правління здійснюють:

6.6.1. Управління спеціалізованими напрямами діяльності Організації відповідно до визначених головою правління функціональних обов'язків.

6.6.2. Представництво Організації у будь-яких установах, підприємствах та організаціях.

6.7. Ревізійна комісія або ревізор обирається загальними зборами Організації у кількості та на строк, визначений нею, і діє на підставі цього Положення. Ревізійна комісія або ревізор здійснює контроль за діяльністю Організації, надає висновки щодо річних звітів Організації та має право вимагати від органів управління Організації інформацію для підготовки власного звіту. Ревізійна комісія або ревізор є підпорядкованою та підзвітною загальним зборам Організації.

 

VII. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ГО «ЦСКА України» 

7.1. Джерелами фінансування діяльності є власні кошти членів Організації.

 

VIII. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

 

IX. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ГО «ЦСКА України»

9.1. Організація припиняє свою діяльність у випадку реорганізації або ліквідації.

9.2. Припинення діяльності Організації проводиться:

9.2.1. За рішенням суду.

9.2.2. За рішенням загальних зборів.

9.3. Порядок реорганізації Організації визначається загальними зборами відповідно до чинного законодавства України. У разі реорганізації Організації її права і обов'язки переходять до правонаступників. Організація може реорганізуватися лише в іншу громадську неприбуткову організацію.

 

X. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ГО «ЦСКА України»

10.1. Зміни та доповнення до Положення затверджуються загальними зборами Організації.

10.2. Про зміни та доповнення до Положення Організації повідомляє орган державної реєстрації у п'ятиденний термін.

 

ХІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПОЛОЖЕННЯМ

11.1. При розгляді питань, які не передбачені цим Положенням, рішення з цих питань приймаються Загальними зборами Організації.

 

Затверджено
загальними зборами засновників
Протокол №1 від 2 лютого 2012 р.

 
 

ЦСКА Киев Официальный сайт Общественного объединения "ЦСКА Украины"
Copyright © ОО "ЦСКА Украины"